خانه
   
  پیش شماره های فعال
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت یزد
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در یزد به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در یزد

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۶٢٢ ۶٢۶ ۶٢٧


  امام

  یزد

  یزد

  هم اکنون
  ۷٢۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳

  آزادگان
  هم اکنون
  ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۵


  رسالت
  هم اکنون
  ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶
  ۷۲۸


  شهید صدوقی
  هم اکنون
  ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۸ ۶۲۹


  شهید روح پرور
  هم اکنون
  ٨٢۰ ٨٢١  شهید مفتح
  هم اکنون
  ۷۲۷
  شهرک صنعتی
  هم اکنون
  ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵٢۶

  شهید مطهری
  هم اکنون
  ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۸


  کوثر
  هم اکنون
  ٨٢۴ ٨٢۵ ٨٢۶
  ۸۲۷


  هفت تیر